Keep these key Dutch phrases bookmarked – or learn them before you go! – to make your trip to Belgium and The Netherlands that little bit easier…

Hello  Hallo (hah-low)
Goodbye  Dag (dakh)
Please   Alsjeblieft (als-yeer-bleeft)
Thank you   Bedankt (ber-dahnkt)
Sorry   Sorry (sor-ee)
Where is the toilet?   Waar is het toilet? (vaar is het tvaa-leet?)
How much is it?   Hoeveel kost dit? (hoo-veal cost dit?)
Do you speak English?   Sprecht u Engels? (spraykt uw eng-erls?)

In an emergency…
Where is the hospital?  Waar is het ziekenhuis? (vaar is het see-kern-hoais?)
I need a doctor  Ik heb een dokter (ik heb in dok-ter)
I am ill/they are ill   Ik ben ziek/ze ziek zijn (ik ben seek/se seek sin)
Please call 112   Bel 112 (bel ayn ayn tway)